Algemene Voorwaarden

Niet het leukste gedeelte maar toch goed om de Algemene Voorwaarden even te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen  tussen jou en mij. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. 

Artikel 1. Definities 

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis: 

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van A. de Moor; 

Klant
de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst; 

A. de Moor 

de eenmanszaak, A. de Moor, gevestigd te (3524LS) Utrecht aan Wageningseberg 134; 

Overeenkomst
de overeenkomst tussen Klant en A. de Moor die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij A. de Moor koopt; 

Product
het boek  dat op de Website aangeboden wordt door A. de Moor; 

Privacyverklaring
de privacyverklaring van A. de Moor, die te vinden is op deze Website; 

Website
de Website van A.de Moor, waarop het Product wordt aangeboden.  

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van A. de Moor op Website rondjeoostzee.nl, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst. 

2. A. de Moor kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien de Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan de Klant het Product niet meer bestellen. 

3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. A. de Moor wijst deze uitdrukkelijk van de hand.  

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. 

2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door A. de Moor nog onverwijld na een bestelling worden herroepen. 

3. A. de Moor is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.  

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website 

1. A. de Moor garandeert niet dat (prijs)informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is. 

2. Tijdens het bestelproces kan de Klant persoonsgegevens opgeven. Wanneer de Klant persoonsgegevens  opgeeft, staat hij er tegenover A. de Moor voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de verstrekte informatie correct, volledig en actueel is. 

3. A. de Moor behoudt zich het recht voor de verkoopprocedure te veranderen indien hij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.  

Artikel 5. Prijs en betaling 

1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven. 

2. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten. 

3. Als de Klant niet tijdig betaalt of A. de Moor niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is de Klant in verzuim, ongeacht of A. de Moor een nadere aanmaning stuurt. 

5. Indien de Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door A. de Moor gemaakte kosten voor rekening van de Klant.  

Artikel 6. Levering 

1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.  

Artikel 7. Privacy 

1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling worden (persoons)gegevens aan A. de Moor verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de privacyverklaring van A. de Moor en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.  

Artikel 8. Bedenktijd en klachten 

1. Klant heeft het recht om het Product tot uiterlijk 14 dagen na ontvangst te retourneren, zonder opgaaf van reden. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant. 

2. In geval van retourzending zal A. de Moor het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde boek terugbetalen. A. de Moor is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. 

3. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door A. de Moor terugbetaald. 

4. Klachten over het Product kunt u sturen naar [email protected]. A. de Moor zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht. 

Artikel 9. Conformiteit 

1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal A. de Moor kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van A. de Moor het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van A. de Moor gevergd kan worden, zal A. de Moor het Product vervangen. 

2. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.  

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

1. A. de Moor is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financieĢˆle verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie. 

2. Voor zover A. de Moor aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product. 

Artikel 11. Diversen 

1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden. 

2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

Meer informatie

We hebben de praktische gang van zaken met betrekking tot onze lever- en verzendvoorwaarden op een rijtje gezet.